Maerkesager

Vores vigtige mærkesager ligger naturligvis indenfor social- og arbejdsmarkedetsområdet.

Politikere

Kend dine lokale politikere.  Så du kan træffe det rigtige valg når du skal ned og sætte dit X til valget.

Valg

Det Sorte Register stiller op til kommunal- og regionsvalget i Haderslev Kommune & Region Syddanmark under bogstav Y.

Boligpolitik

Grundlovens § 73 om ejendomsret skal respekteres, Ingen ejendom skal kunne eksproprieres uden fuld erstatning, Kommunens ret til at fortolke grundlovens bestemmelser om almenvellet skal begrænses

Planlovgivning:
Ejeren skal kunne bruge sin faste ejendom til hvad som helst indenfor de rammer, der afstikkes af forureningslovgivningen, sikkerhedsforskrifter, fredningsbestemmelser og kontraktmæssige forpligtelser. Klare konkrete, tungtvejende grunde skal foreligge, for at en myndighed skal afslå en ansøgning fra ejeren om, hvordan han vil benytte sin ejendom. By- og landzoneloven samt lovene om landsregions- og kommuneplanlægning kvæler folks eksistensmuligheder. Lovene skal derfor ophæves, så udviklingen igen kan finde sted - også i landområderne. Naturligvis bliver resultatet heraf ikke urimelige fritliggende byggeri. Omkostningerne til veje, kloak og forsyning vil være den bedste regulator. Natur- og bygningsfredning undgås i større mulig udstrækning. Undtagelsesvis kan historiske bygningsværker såsom kirker, slotte m.v. fredes. De fleste foretagende fredninger skal kunne ophæves. For at skabe et frit marked uden offentlig indgreb skal det offentliges lovbestemte (for) købsrettigheder og tilbagekøbsforpligtelser bortfalde.

Sommerhuse:
For at sikre, at den private ejendomsret kan gælde alle boligformer, skal det sikres, at offentlige myndigheder ikke må hindre, at sommerhuse beboes eller udlejes hele året. Sommerhuse skal også kunne ejes af selskaber. Alle bestemmelser, der regulerer, hvordan privatejet boliger anvendes, skal afskaffes.

Boligregister:
For at styre boligejernes rettigheder skal de forskellige boligregistre meddele boligejerne, hvilke oplysninger de besidder. Ejeren skal have mulighed for at gøre indsigelse, såfremt, han/hun mener, at der er fejl i oplysningerne. Det Det nuværende bygnings- og boligregister skal bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold på den enkelte ejendom således, at oplysningerne umiddelbart vil kunne bruges som oplysningsgrundlag. I dag er dette register ubrugeligt.

Udsmykning:
Reglerne for udsmykning skal forenkles og afbureaukrat. Udstykning skal foregå ved, at ejendommens ejer giver meddelelse til tinglysningskontoret om betaler et gebyr for hver ejendom. Det offentlige matrikelvæsen kan herefter nedlægges. Udstykning og opmåling udføres af private landinspektører.

For at gøre det nemmere at påbegynde husbyggeri skal området liberaliseres. Tids- og pengekrævende papirarbejde skal fjernes - bortset fra absolut påkrævende bygningstekniske sikkerhedsforskrifter. Ved fri konkurrence styrkes boligernes indretning og størrelse af borgernes ønsker og økonomiske evner. Folketinget skal sikre, at der ikke bygges flere rådhuse eller kulturpaladser. Byggebranchen må indrette sig efter den produktion af boligbyggeri, der efterspørges og ikke holdes i live på et kunstigt niveau ved hjælp af forskellige statstilskudsordninger.

Boligmarkedet:
Ejendomsformidlere skal være sagkyndige personer, der gennem uvildig ekspertbistand sikre, at omsætningen af fast ejendom sker på et rigtigt grundlag, hvor forbrugerne kan være sikre på, eksporten er helt uafhængige af andre økonomiske interesser. Ejendomsformidlere må derfor vælge, om de ønsker at tilbyde en uvildig rådgivning eller blot være en forlængelse af finansielle, inststitutioner. Valget bør utvetydigt fremgå for forbrugerne gennem præcisering af autorisationsordningen. Denne uatorisation bør også indebære at skødet skrives af ejendomsformidleren.

Vurderingssystemet:
Det Sorte Register mener at der skal etableres et helt nyt vurderingssystem der indebærer, at der på den enkelte ejendom af eksperter fastsættes en grundtakst. Herefter skal der ske en automatisk regulering på basis af den edb-registrering, der allerede i dag foretages. Herved fås et reelt billede af den enkelte ejendoms værdi. Herefter ophører det offentlige vurderingssystem, og regulering af skattegrundlaget sker derefter via de EDB-oplysninger der er i tinglysningssystemet. Det nuværende vurderingssystem er præget af tåbeligheder og fyldt med pamperen samt politiske vennetjenester. og erstattes af overnævnte model, hvor det er den enkelte ejendoms skattetakst, der fastsættes på baggrund af den reelle værdi, og ikke som en centralistisk skatteskrue. Der skal oprettes uvildige ankenævn, med dommere som formænd og bestående af såvel grundejere som lejere samt eksperter.

Parcelhuse:
Det er bedst for samfundet og den enkelte, når så mange familier, som ønsker det, kan bo i egen bolig. Det giver børnene langt bedre opvækstvilkår. Og det at være på afstand af andre husstande, giver friere udfoldelsesmuligheder for hver familiers egen personlige livsstil. Ejerboligen medfører også en lang større lyst og incitament både til investering og vedligeholdelse af boligen.

Ejerlejligheder:
Ejerlejligheder er århundredets hidtil største sociale fremskridt i boliglovene. Det forbedres ved, at de lovmæssige begrænsninger i adgangen til udstykning i ejerlejligheder straks ophæves med virkning for alle landets ejendomme, og ved ophævelse af ejerlejlighedssektorens særafgifter. Det Sorte Register mener, at ejerlejligheder skattemæssigt bør ligestilles med parcelhuse, således at der indføres standartfradrag også for ejerlejligheder.

Andelsboliger:
Andelsboligbegrebet er en pseudu boligform. De seneste års offentlige tilskud til denne boligform har kun medført, at private bygherrer har kunnet opnå statstilskud som en del af deres fortjeneste. På grund af de store, offentlige tilskud har andelsboligformen som nybyggeri erstattet en stor del af det almindelige parcelhusbyggeri. Dette bør ændres. Der skal derfor ikke kunne ydes skatteydertilskud til disse boliger. Andelsboliger, som er etableret i den ældre boligmasse, ved at lejere har overtaget ejendommene, skal umiddelbart kunne omdannes til ejerlejligheder for at skabe juridisk klarhed i ejerforholdet og for at undgå, at disse boliger handles med store penge under bordet. Så længe, man opretholder en kunstig prisansættelse, vil begrebet penge under boret eksistere. Derfor bør der gøres endeligt op med denne kunstige boligform og erstatte den med kendte og juridiske veldefinerede begreb: ejerlejligheder. De andelsboliger, skal også kunne omdannes til ejerlejligheder. Det offentlige tilskud, der er givet til boligen, opgøres og indefryses som rente- og afdragsfrit lån til Kongeriget Danmarks Hypotekbank. Dette lån forfalder ved ejerskifte.

Finansiering:
Det traditionelt meget effektive danske realkreditsystem har ødelagt sig selv, og er blevet gjort til politisk kastebold med lånelofter, kreditbegrænsningerne, snørkler særbegunstigelser og undtagelsesbestemmelser.

Realkredit:
Det Sorte Register mener, at det ideelle realkreditsystem er et system, der er totalt liberaliseret, hvor alle kan oprette udlånsvirksomheder og hvor lånegrænser, låneformål og den solidariske hæftelse er ophævet. Eneste krav skal være, at egenkapitalen er reel og ikke lånt kapital. På et sådant frit lånemarked vil forbrugerne frit kunne vælge den finansieringsform, der passer bedst. Det frie marked vil også give grobund for opvækst at helt nye låne/finansieringsprodukter for byggeri. På det frie marked kan låneinstitutterne frit vælge virksomhedsform. forudsætningen er: at der skal gøres op med den solidariske hæftelse. Lånernes penge, egenkapitalen og reservefondene skal sikres. Et frit liberalt realkreditmarked. er først muligt, når lånernes nuværende forpligtelser er sikret. Selve tanken og princippet bag det oprindelige realkreditsystem er sundt. Derfor er det ikke nødvendigt, uden videre at kassere det hele. Hertil kommer, at det ikke er muligt på meget kort sigt. Det kan alene gøres med fremtidig virkning og da vil det vare en menneskealder eller mere, før vi får danske bolig- og erhvervsejendomme udsaneret for gamle realkreditlån. Det Sorte Register vil forbedre systemet, det er dog nødvendigt at tilvejebringe overgangsordninger af så lang løbetid, at ingen boligejere bliver sat på gaden. Indtil en liberalisering af realkreditsystemet er gennemført, er det nødvendigt med klare og rene principper for, hvor meget og hvilken form for realkredit, der skal kunne placeres i den enkelte ejendom. Erfaringerne har vist os, hvordan det nuværende system kan misbruges. Der er derfor brug for enkle og klare regler, det er muligt at overholde. Særligt den solidariske hæftelse stiller skrappe krav til realkreditvirksomhedernes udlånspolitik og etik. Det Sorte Register vil på den baggrund arbejde for, at der gradvist indhentes et frit realkreditmarked gennem forslag, der skridt for skridt får den nuværende bureaukratiske lov afviklet og erstattet af et frit marked.

Lejelovsområdet:
den fasteafgift for fjernvarme skal ikke indgå i den omkostningsbestemte leje i boligreguleringsloven. Det skal ikke være tilladt at have kollektive varmeregnskaber. Over en kort periode ( 2 - 3 år) skal der være pligt til at installere varme-/varmt-vandmålere i alle lejligheder, der er omfattet af de to love. Udgifterne til varme skal betales over huslejen. Boligens pris bestemmes af udbud og efterspørgelse, altså af størrelse, kvalitet og beliggenhed og ikke af tilfældigheder, støtteordninger og restriktioner, som tilfældet er blevet, fordi folketinget har ødelagt og umyndiggjort forholdene for forbrugsgoder, som boligen er. Lejen frigives over få år, men med uopsigelighedsregler i bestående lejemål. Lejen skal være fri til individuel aftale mellem lejer og udlejer i alle fremtidige lejemål (nye lejemål). Lejere, som på grund af lejens frigivelse, får pålagt huslejestigninger, som familiens økonomi ikke kan bære, vil i en overgangsperiode kunne modtage boligstøtte individuelt.

Almennyttige boligselskaber:
De umådeholdne milliardtilskud og offentlige garantier til de socialdemokratiske boligforetagender har forkludret og fordyret byggeriet og er derfor en hovedårsag til boligproblemerne. Alle skatteydertilskud til disse boligselskaber afskaffes derfor over en kort periode. Selskaberne bliver herefter nok nødt til at sælge titusindvis af deres lejeligheder til nutidens virkelige sociale boligform (ejerlejligheder). lejerbeskyttelse mod opsigelse bevares som i eksisterende lejemål.

Ankenævn:
Det Sorte Register mener, at det er uacceptabelt, at lejere i sociale boligselskaber ingen klageadgang har over deres huslejefastsættelse. Lejerne i den alminyttige sektor på dette område bør ligeledes medlejerne i den private sektor. Formålet med de alminyttige sociale boligbyggerier er at være til for lejerne. Dette overholder de ikke, i de fleste tilfælde handler de til fordel for dem selv. I mange tilfælde kan lejere i sociale boligbyggeri ingen vegne komme med berettigede klager. Dette afspejles af, at de alminyttige selskaber af deres lejere opfattes på samme måde, som boligejere opfattes af lejerne i den private sektor. Lejerne i private ejendomme har i øjeblikket en lang bedre retsbeskyttelse end lejere i alminyttige boligbyggerier. Lejerne i private ejendomme kan henvende sig til huslejenævnet. Hvorimod lejere, der bor i en tilsvarende ejendom lidt længere ned af gaden rent faktisk ikke har mulighed for at henvende sig nogen steder. Derfor ønsker Det Sorte Register, at der skal etableres en klageadgang, der gennem et ankenævn skal give lejere mulighed for at klage over deres husleje.

Boligstøtte:
Det er påkrævet med et nyt system for beregning af boligstøtte. Den nuværende lov, hvor boligstøtte gives efter skematiske regler, bevirker, at specielt almennyttige boligselskaber har mulighed for at bygge alt for dyrt og overvælte for høje huslejer på det offentlige i form af boligsikring. Boligsikringsordninger tvinger den ene skatteyder til at betale for naboens bolig. Tildeling af boligstøtte skal ske efter individuel hensyn, så ingen falder imellem to stole som f.eks. ved skilsmisse eller lignende. Ændringerne medføre væsentlige besparelser. Idet udgifterne til boligstøtte er steget mere end noget andet de seneste år, hvilket bla. skyldes, at de sociale boligselskaber spekulere i systemet. Derfor skal hele boligsikringssystemet ændres, således at der fremover ikke gives tilskud til mursten men til personer. Det betyder, at boligsikring ydes efter individuelle kriterier, hvor der tages hensyn til familiens størrelse, økonomi og huslejens højde. Disse regler var også gældende før 1968. Der skal kun kunne ydes boligsikring til den rene husleje.

Boligydelse til pensionister:
De pensionister der kan få boligydelse, har nogenlunde ensartet indtægter. Derfor er det ikke så problematisk at give støtte efter skemaregler som tilfældet er for boligsikring. Der bør dog foretages visse justeringer. 

Erhvervslejelov:
Den nuværende erhvervslejereguleringslov ophæves. Det Sorte Register ønsker, at den frie aftaleret genindføres. En aftale skal være en aftale. At lade en offentlig myndighed fastsætte priser er socialisme.

Registeret

Kommer Det Sorte Register i besiddelse af informationer om at man som offentlig ansat, advokat, psykolog, eller lignende vælger at overtræder loven i offentlig tjeneste vil man omgående og uden varsel blive registreret i vores registerdatabase.

En registrering er en registrering for livstid og vil derved aldrig blive slettet, blokeret eller lignende.

Vaelgererklaeringer

Det Sorte Register vil gerne stille op til folketinget og i den anledning har vi brug for godt 20.200 vaelgererklaeringer.