Maerkesager

Vores vigtige mærkesager ligger naturligvis indenfor social- og arbejdsmarkedetsområdet.

Politikere

Kend dine lokale politikere.  Så du kan træffe det rigtige valg når du skal ned og sætte dit X til valget.

Valg

Det Sorte Register stiller op til kommunal- og regionsvalget i Haderslev Kommune & Region Syddanmark under bogstav Y.

Finanspolitik

Det Sorte Register mener, at finanspolitikken skal være det instrument, der fjerner det meste af den offentlige sektor. Dette Skal foregå gennem egentlige besparelser, og gennem privatiseringer, hvor aktiviteter opretholdes, men overflyttes til privat varetagelse eller ejerskab.

Reduktion af den offentlige sektor

Gennem finanspolitikken skal der skabes grundlag for at reducere den offentlige sektor til et absolut minimum. En stor del af reduktion af personalet i den offentlige sektor kan gennemføres ved privatiseringer og naturlig afgang. Nedlæggelser af bestemte sektorer og institutioner vil blive nødvendige, men første man har forsøgt at privatisere dem. Ved privatiseringer bliver de ansatte ikke afskediget, men overgår til ansættelse i den privatiserede virksomhed. Som gode eksempler kan nævnes Statsanstalten for Livsforsikring, hvor hele selskabet blev solgt til Baltica, samt Københavns Lufthavn, hvor den statslige virksomhed blev omdannet til aktieselskab, hvis aktier siden sælges. Ved udnyttelse af naturlig afgang er der tale om, at de stillinger, som bliver ledige på grund af dødsfald, pensionering, overgang til privat ansættelse o.s.v., ikke bliver genbesat ved nyansættelse. I stedet må der reduceres, afbureaukratiseres og omflyttes, således der netto ikke sker nyansættelser. Den gennemsnitlige naturlige afgang i det offentlige ligger på 6-7 pct. årligt, så det de mange stillinger der kan nedlægges uden fyringer.

Når reduktionen er gennemført, er der skabt plads til betydelige skattelettelser og alle personer kan således få større frihed til at indrette deres tilværelse, som de selv ønsker. Det Sorte Register vil hvert år fremlække planer for, hvorledes der kan gennemføres skattelettelser samtidig med at forholdene for de syge, handicappede og ældre forbedres. Det er sket gennem omfattende ændringsforslag til de årlige Finanslove.

Besparelser

Den alvorlige beskæftigelsessituation gør, at det er nødvendigt meget nøje at overveje, hvordan besparelser bliver sammensat og gennemført. Det Sorte Registers samlede katalog over mulige besparelser skal derfor tjene to formål. For det første skal der gennem beskæftigelsesneutrale besparelser skabes plads til gode strategiske skattelettelser. Derudover er der behov for at få bragt balance i statens regnskab gennem yderligere besparelser. Det Sorte Register har valgt denne todeling, hvor vores egne skattelettelsesforslag finansieres af beskæftigelsesneutrale besparelse og hvor de resterende besparelser går til nedbringelse af statens underskud. Umiddelbart kunne vi i Det Sorte Register fremføre, at det egentlig ikke er vores opgave at finde penge til at nedbringe den gæld, Folketingets øvrige partier så flittigt har skab. Imidlertid er det Det Sorte Registers erfaring, at folketingets øvrige partier i en given situation med krav om budgetbalance og gældsafdrag ville vælge større indtægter (højere skatter og afgifter) som eneste løsning.

Få offentlige institutioner

Det Sorte Register mener, at det offentlige kun skal betale de allernødvendigste og meste basale ydelser. Det Sorte Register ønsker således, at følgende institutioner skal være offentlige finansieret: Retsvæsen og politi, forsvar, et stærkt begrænset socialt væsen, ældreforsorg, sundhedsvæsen og grunduddannelse.

For at sikre, at den offentlige sektor ikke vokser yderligere med hensyn til bygninger, ejendomme og med hensyn til ansættelser, ønsker Det Sorte Register, at der indføres et stop for offentligt administrationsbyggeri og total ansættelsesstop i den offentlige sektor.

Der er ikke brug for flere offentlige prestigebyggerier. Det Sorte Register mener, at langt de fleste af de kostbare offentlige ejendomme med fordel kan privatiseres. Der er heller ikke brug for flere offentligt ansatte – tværtimod. Siden 1970 er antallet af offentligt ansatte mere end fordobler. (fra 420.000 til over 900.000). Et benhårdt ansættelsesstop, kombineret med fuld udnyttelse af naturlig afgang, kan på få år betyde en kraftig netto-reduktion af den lille million offentligt ansatte. 

Ansættelsesvilkår for offentligt ansatte

Det Sorte Register ønsker at modernisere personaleplanlægningen i den offentlige sektor. Således ønsker Det Sorte Register, at tjenestemandsansættelserne skal ophøre, og i stedet skal der indføres ansættelsesregler med et afskedigelsesvarsel på 3 måneder for offentligt ansatte. Vi lever i en dynamisk tid hvor den nuværende ansættelsesstruktur for offentligt ansatte slet ikke er tidssvarende.

Finanslove

Det Sorte Register vil fremlægge omfattende kataloger over ændringsforslag til de årlige finanslove. Ofte er det blevet til mere end 1.000 ændringsforslag. Det skyldes alene det faktum, at Det Sorte Register vil påvise den sammenhæng der er i vores politik. Alle partier burde mindst en gang årligt vise vælgerne, hvad deres politik betyder krone for krone. Finansloven er imidlertid kun et udtryk for statens andel af den offentlige sektor. Dertil kommer kommuner og amtskommuners budgetter.

Det danske samfund har brug for en finanslov med følgende vigtige elementer:

*Reduktion af statens driftsunderskud

*Reduktion af statens gæld

*Markante lempelser i personskatten

*Omfattende privatiseringer

Følger heraf bliver:

Markant og ægte reduktion af arbejdsløsheden.

Det Sorte Register vil med sine mange ændringsforslag og bemærkninger dokumentere. At det muligt at opnå overstående vigtige mål. Det Sorte Register bliver ofte beskyldt for at være >urealistiske< og >uansvarlig> i sine krav. Fakta er imidlertid, at de partier, som står bag finanslovsforslagene for de seneste 20 år, også er de samme partier, som har ansvaret for den store gæld, den store arbejdsløshed og de verdensrekord høje skatter. Hvem er så de uansvarlige?

En stor arbejdsløshed, og en storgruppe personer, der modtager bistandshjælp og andre offentlige ydelser på trods af, at de er under 67 år og fuldt arbejdsdygtige er problemer, som kræver øjeblikkelig handling. Alt for længe har man forsøgt at løse problemet med yderligere offentlig kontrol og regulering kombineret med kombineret med tilskud og nye afgifter på erhvervslivet. Den nuværende regering har i sin korte levetid gjort ondt værre. Nye afgifter på erhvervslivet, kombineret med håbløse tilskudsordninger er det eneste bud, der opnår flertal i det nuværende Folketing. Tiden er inde til at erstatte den fejlslagne politik med en målrettet indsats for at lade den private sektor blive meget større. Det sker beds gennem strategiske skattelettelser og erhvervsfrihed.

Det er Det Sorte Registers opfattelse, at Folketinget skal inddrages i finanslovens udarbejdelse på et langt tidligere tidspunkt end, hvad der er den nuværende praksis.  Vi henviser i den forbindelse til f.eks. I et >normalår< vil være langt mere hensigtsmæssigt, om finansloven var forhandlet på plads tidsnok til, at ændringerne i den offentlige sektor kan nå at få fuld virkning fra 1. januar i det nye finansår. Deadline kun som i kommunerne være oktober i sted for medio december.

Så længe det blot gælder om at forøge udgifterne har erfaringen vist, at nye tiltag kan iværksættes med meget stor hast. Besparelser derimod trækker i reglen ud i meget lang tid.

Det Sorte Register stemmer imod finanslove, som ikke er fornuftig politik. Finanslove med uansvarligt store driftsunderskud og forsat gældsætning og forsat gældsætning vil ikke få Det Sorte Registers stemme.

Balancerede budgetter

Det Sorte Register ønsker at indføre et forbud mod lånefinansieret offentligt forbrug.

Når staten låner penge til at finansiere sit forbrug, er det de fremtidige skatteydere, der kommer til at betale renter og renters renter oven i hovedstolen for nulevende generationers forbrug af offentlige ydelser. Det er ikke rimeligt.

For at undgå offentlig gældsætning ønsker Det Sorte Register, at der skal være balance mellem udgifter og indtægter. Det Sorte Register mener, at det skal være en pligt, at fremsatte finansforslag skal være i balance. Kravet om balance mellem udgifter og indtægter betyder, at der desværre ikke kan gennemføres massive skattelettelser, før det er balance mellem de offentlige udgifter og indtægter. Balancen opnås hurtigt ved betydelige offentlige besparelser og privatiseringer.

Det Sorte Registers finanspolitik har til formål at stoppe den knopskydning, som den offentlige sektor har oplevet de seneste 30 år. Ethvert nyt politisk initiativ og enhver interesseorganisation har fået sin egen konto finansloven, med deraf følgende kæmpe udgiftstryk og skatteår. Finansloven har bevillinger til mere end 150 interesseorganisationer og foreninger.

Opgaven er derfor blot, at være lige så flittig til at sige nej ved nye udgiftsforslag, som man har været til at til at sige ja gennem mange år. Besparelser er ikke populære for de personer eller særinteresser, som mister tilskud. Det er dog skatteborgernes krav på skattelettelser, der må styre besparelsesarbejdet.

Gæld og renter

Statens samlede gæld udgør en tikkende bombe under vores efterkommeres velfærd. I 1994 vil statens samlede gæld runde 700 mia. kr. Gælden kræver rentebetaling, der skal betales af skatteyderne. Renteudgifternes gøgeunge-effekt på finansloven vil kræve besparelser på overførselsindkomster inden få år, hvis ikke gældens tilvækst stoppes drastisk. I 1994 er der afsat 65 mia. kr. til rentebetaling. Til sammenligning koster det samlede danske sundhedsvæsen >kun< 45 mia. kr.

Det bedste middel til betydelige gældsafdrag er store afdrag med midler opnået fra privatiseringer. Statens mange cigarkasse-fonde skal medgå til nedbringelse af gælden. Den derved besparede renteudgift kan bruges til skattelettelser og overholdelse af evt. forpligtelser fra statsfondene. Statens gæld er vor tids største finanspolitiske problem. Gælden vokser årligt med beløb svarende til finanslovsunderskuder. Balance i budgetterne er vejen til stop for tilvækst i gælden.

Privatiseringer

Privatiseringer er både ideologi og nødvendig politik. Det Sorte Register vil reducere den offentlige sektor ril et absolut minimum. Det er et kraftigt ideologisk opgør med en socialistiske model det danske samfund er blevet drevet ud fra de seneste årtier. Når privatiseringer også er nødvendig politik, skydes det behovet for at sikre det offentlige engangsindtægter til brug for nedbringelse af den offentlige gæld. Privatiseringer er ikke kun salg af jord, huse eller institutioner.

Privatiseringer er også udlægning af offentlige opgaver til privat varetagelse, men med forsat offentlig betaling. Ved sådanne udlægning (udliciteringer) opnås konkurrence mellem private firmaer til gavn for prisen og kvaliteten. Finansministeriet har anslået, at der er ca. 620 velegnede område til udlicitering.

Gennem de seneste tre årtier er mange opgaver politisk blevet flyttet fra privat drift til offentlig drift. Denne proces foregår forsat. Det er den velkendte salamimetode, hvor man skriver for skive gør Danmark til et socialistisk land, hvor det offentlige styrer hele samfundet. Den proces skal ikke bare standses, den skal vendes. Område for område skal lægges tilbage til privat drift. Hvis offentlig drift af samfundet var den rigtige samfundsmodel ville f.eks. DDR eller Sovjet have været modelsamfund. Vi ved alle at statslig styring af samfundet kun bringer problemer i from af ufrihed for borgerne og sammenbrud i produktionen.

Privatiseringer er det eneste politiske redskab, der er på samme tid kan skabe en varig driftsbesparelse og en engangsindtægt. Vi har brug for begge dele. Den varige driftsbesparelse kan bruges til skattelettelser. Engangsindtægten ved salget af aktivet anvendes til nedbringelse af gælden. Privatiseringer virker kun for alvor, når der sker samtidig deregulering og fjernelse af offentlig beskyttelse. Ved privatiseringer skal man ikke bare ændre et offentligt monopol til et offentligt beskyttet privat monopol. Alle særrettigheder skal fjernes til fordel for fri og ægte konkurrence.

Registeret

Kommer Det Sorte Register i besiddelse af informationer om at man som offentlig ansat, advokat, psykolog, eller lignende vælger at overtræder loven i offentlig tjeneste vil man omgående og uden varsel blive registreret i vores registerdatabase.

En registrering er en registrering for livstid og vil derved aldrig blive slettet, blokeret eller lignende.

Vaelgererklaeringer

Det Sorte Register vil gerne stille op til folketinget og i den anledning har vi brug for godt 20.200 vaelgererklaeringer.