Maerkesager

Vores vigtige mærkesager ligger naturligvis indenfor social- og arbejdsmarkedetsområdet.

Politikere

Kend dine lokale politikere.  Så du kan træffe det rigtige valg når du skal ned og sætte dit X til valget.

Valg

Det Sorte Register stiller op til kommunal- og regionsvalget i Haderslev Kommune & Region Syddanmark under bogstav Y.

Kommunalpolitik

 

Det er et overordnet mål for Det Sorte Register, at kommunerne skal have orden i deres økonomi og sætte tæring efter næring. Dette ikke noget, at man rask væk giver anlægsbevillinger på en lang række områder. Der skal også tænkes på de løbende udgifter, og her kniber det mange gange for kommunerne.  Ved hele tiden at udbygge kommunale institutioner, påfører kommunerne sig også løbende driftsudgifter, der skal tages højde for. Man bør hele tiden have sig for øje, at det er skatteydernes penge, der forvaltes.

På grundskyldsområdet bør kommunerne ikke være underlagt restriktioner. Ønsker en kommune helt at afskaffe grundskylden, skal det naturligvis kunne lade sig gøre.

Kommunerne bør indse, at borgernes indtægter ikke stiger så meget som tidligere. Derfor er det nødvendigt, at øgede udgifter på et område modsvares af tilsvarende besparelser på et andet via omprioriteringer. Det må være slut med at finansiere et overforbrug via skatteforhøjelser. Selv ganske små stinger i skattetrykket kan for mange familier få økonomien til at vælte.

I mange kommuner bruger man straks opnåede besparelser på et område til øgede udgifter på et andet. Derimod medfører øgede udgifter ikke krav om besparelser, men >klares
< i form af en ekstrabevilling en sådan uansvarlig økonomisk politik er Det Sorte Register modstander af.

Socialpolitik
Det Sorte Register anser det som en afgørende, at de ældre får en tryg og værdig alderdom. Det er de ældre. Som efter et langt livs indsats har opbygget det samfund vi har i dag, og derfor skal de ikke i deres livs otium spises af med almisser, men have tryghed i tilværelsen.

Det Sorte Register har flere gange i Folketinget forslået folkepensionen sat betydeligt op, og vi ønsker også, at den skal være uafhængig af, om man er gift eller ej.

På det lokale område har kommunerne i dag ansvar for f.eks. pensionistboliger og for en række af de tilbud, der gives de ældre.

På boligområdet er det afgørende for Det Sorte Register, at de ældre har valgfrihed. De skal selv kunne bestemme, hvorvidt de ønsker at bo i deres eget hjem, på plejehjem eller i ældrebolig. Der skal naturligvis være et tilstrækkeligt antal ældreboliger/plejehjemspladser, og det er også vigtigt at sikre, at der er den pleje til rådighed, de ældre har krav på.

Det Sorte Register var bannerfører i kritikken mod betaling for hjemmehjælpen hvilken også til sidst gav bonus, idet betalingsordningen blev fjernet. Det Sorte Register var det eneste parti, der fra starten var imod betaling for hjemmehjælp.

Et andet område, hvor Det Sorte Register har gjort en betydelig indsats til gavn for de ældre, er at  påpege det ulovlige i, at der opkræves penge for ældres midlertidige ophold på plejehjem. Kommunerne har ikke været meget for at erkende dette. Men efter Det Sorte Register har haft taget sagen op, har Socialministerier nu udsendt en skrivelse til samtlige kommuner med besked om, at de ældre skal have de ulovligt opkrævede penge retur.

Når det drejer sig om sociale klinter skal kommunerne have større frihed og kompetence i forhold til de fagretlige regler.

På børneområdet ønsker Det Sorte Register, at pengene følger barnet så længe et flertal ønsker at give tilskud til børnepasning m.v. Det Sorte Register  er imod tilskudsordninger og mener derfor også, at forældrene selv må betale. Der skal være mulighed for, når en af forældrene går hjemme, selv at passe barnet/børnene, mod at kommunen giver en pasningsgaranti ved ny beskæftigelse. Dette vil medvirke til at fjerne ventelisterne. 

Offentlig produktion
Det Sorte Register er modstander af, at det offentlige indgår i nogen form for produktion. I øjeblikket kan den enkelte kommune indskyde op til 10 mio. kr. af skatteydernes penge i erhvervsvirksomheder, og det vender Det Sorte Register sig på det skarpeste imod, fordi der ikke skal ske en sammenblanding af private og offentlige midler i erhvervsvirksomheder.

Kommunernes økonomi er i øjeblikket særdeles trængt, så hvis e kommune vil til at investere i erhvervsvirksomheder, vil konsekvensen med garanti blive skatteforhøjelser. Man kan nemlig sagtens forstille sig, at der bliver stillet krav om en fornøjelse af de 10 mio. kr. ud fra en række begrundelser. En kunne være, at en eller flere virksomheder, kommunen har indskudt penge i, pludselig kommer i økonomiske vanskeligheder. Det ville heller ikke være utænkeligt, at et aktieselskab, som kommunen er med i, må lukkes f.eks. med betalingsstandsning/konkurs til følge. Kommunen mister da sin indskudskapital. Hvordan vil byrådet kunne se de kreditorer i øjnene, som ikke får deres tilgodehavende. Ingen dansker vil kunne forstå, at et aktieselskab, som en kommune er med i, ikke er fuldstændig sikkert, økonomisk set.

Loven om offentlig produktion er så udansk, som noget kan blive, idet offentlig produktion aldrig kan være noget gode for borgerne, og at det er konkurrenceforvridende ud over alle grænser, nævnes blot for fuldstændighedens skyld. I sted for offentlige investeringer i erhvervsvirksomheder, skal kommunerne gennem stadige tiltag heller søge at bedre forholdene for disse. Der kan gøres gennem kortere ekspeditionstider, mindre papirarbejde og lavere skatter og afgifter.

Erhvervszoner
Efterforslag fra Det Sorte Register kan kommuner i arbejdsløshedsramte statsforvaltninger, nu oprette såkaldte erhvervszoner. I disse zoner er virksomhederne ikke underlagt samme restriktive krav som udenfor, og sagsbehandlingstiderne over for det offentlige er kortere.

Flere steder i udlandet har man længe haft erhvervszoner, hvilken har betydet øget beskæftigelse. Virksomhederne har nemlig været i stand til at ansætte flere medarbejdere, idet deres konkurrenceforhold er blevet forbedret. Derfor ser Det Sorte Register gerne, at samtlige kommuner i Danmark kan oprette erhvervszoner. Det ville for alvor bringe dynamikken tilbage i erhvervslivet og  dermed nedbringe ledigheden

Privatiseringer
Det Sorte Register går ind for, at man i kommuner og amter privatiserer mest muligt. Områder der er velegnede til privatiseringer, er f.eks. offentlig trafik, rengøring på institutioner, teknisk vedligehold af offentlige ejendomme, vejarbejder, renseanlæg og byggemodning. Kommunerne skal holde sig fra at købe og salg af jord, hvordan den jord, kommunerne i dag har, skal afhændes.

Det Sorte Register ønsker, at kommunerne hun skal beskæftige sig med det mest nødvendige. Alt andet er fordyrende, og en omklamring af borgerne. Vi har set nok af eksempler fra Østeuropa, hvor det offentlige blandede sig i alt, hvilken endte i den rene katastrofe.

Privatiseringer giver mulighed for at nedsætte det kommunale udgiftsniveau. En kraftige reduceret udgiftsniveau er forudsætningen for nedsættelse af den kommunale skatteprocent.

De fleste privatiseringer giver en indtægt, der kan anvendes til afdrag på gæld. Udover det eventuelle provenu fra privatiseringen vil der også kunne opnås en besparelse på driftsbudgettet, når en underskudsgivende eller subsidieret offentlig virksomhed privatiseres.

Listen over privatiseringsmuligheder er lang.

Følgende opgaver kan enten privatiseres eller udliciteres: Fælleskommunale virksomheder Af eksempler kan nævnes Kommunernes Revisionsafdeling, Kommunekemi A/S, Dansk Kommunalkursus, Kommunernes Hus ApS, Kommunernes gensidige Forsikringsselskab, Statsforvaltningernes og Kommunernes Forskningsinstitut, Kommunekredit, Tarco A/S, Kommunal Leasing A/S, Kommunernes Pensionsforsikring A/AS, Kommunedata I/S, Den Kommunale Højskole, Indbindingscentralen, Kommunetryk, Kreditforeningen af kommuner i Danmark, KOMGAS I/S, samt naturgasselskaberne.

Lokale opgaveløsninger

Af eksempler kan nævnes: aftenskoler, ambulancekørsel, biblioteker, biografer, brandvæsen erhvervsejendomme, jordarealer, byggerikontrol, børnehaver/vuggestuer, campingplader, dagcentre for ældre, edb, elforsyning, feriekolonier, flyvepladser, forsamlingshuse, gaderenovation, gasforsyning, golfbaner , havne, idrætsanlæg, kantinedrift, kolonihaver, konferencefaciliteter, madordninger, miljøforanstaltninger, museer, musik, plejehjem/ældreboliger, reparation af køretøjer m.v., rengøring, renovation, rensningsanlæg, restaurationer/cafeterier, sociale institutioner, teatre, transport, vandforsyning, varmeforsyning, vejprivatisering og vejvæsenet

Kulturområdet
Kommunernes udgifter kulturområdet har i de seneste år været udsat for en sand eksplosion, hvilken har givet sig udslag i øgede skatter. Det Sorte Registers holdning er, at al offentlig støtte til kulturen skal fjernes, og at der skal privatiseres på en lang række områder. Mange kommuner har i dag gratis udlån af f.eks. grammofonplader. Dette bør afskaffes og privatisering indføres. Der foregår i dag i kommunerne på kulturområdet er utroligt fråseri med borgernes penge. Der bevilges rask væk betydelige summer til indkøb af kunst, videoer, kassettebånd, plakater m.v. og der ofres også mange penge på alle mulige såkaldte kulturelle arrangementer samt til ansættelse af underholdningspædagoger.

Det Sorte Register ønsker at stoppe alle disse udgifter. Der er naturligvis i orden med kulturelle arrangementer m.v., men aktiviteterne skal ske på privat basis.

Kommunalt selvstyre
Det Sorte Register mener, at beslutningerne skal  tages så tæt på borgerne som muligt, og derfor er det nødvendigt med øget kommunalt selvstyre.

Der er  i dag alt for mange ting kommunerne ikke selv kan afgøre, fordi der bestemmes fra højere sted. Det drejer sig f.eks. om miljøsager, sager vedrørende by- og landzoner og byggetilladelser.

Ankemuligheder
Der er eksempler på, at til 10 offentlige instanser har været inddraget i forbindelse med byggetilladelser, hvilken er ressourcespild og fråseri med borgernes penge.

Det Sorte Register mener, at kommunen skal være myndighed, og at der skal være én ankemulighed. Er en af parterne stadig utilfreds, er en domstolsafgørelse eneste udvej. 

Lokale folkeafstemninger

Det Sorte Register mener, at beslutninger skal tages så tæt på borgerne som muligt, og her er en lokal folkeafstemning i en kommune et velegnet middel. Mange emner er velegnede til lokale folkeafstemninger, f.eks. om man i kommunen skal have en ny skole, svømmehal, marina eller rådhus. Også spørgsmål om vejanlæg kan komme ud til lokale folkeafstemninger.

Det Sorte Register mener, at  der skal kunne afholdes regionale folkeafstemninger, når 5 pct. af de vælgere, der er optaget på valglisten i denne eller de pågældende kommuner, anmoder om det.

Regelmæssig brug af folkeafstemninger åbner mulighed for en væsentligstyrkelse og modernisering af folkestyret. I USA og Schweiz bruges lokale folkeafstemninger i vid omfang med succes.

Lokale folkeafstemninger vil såvel på landsdækkende som på kommunalt plan føre til, at der opbygges en større interesse for ansvarsfølelse for samfundsforhold. Vælgerne opnår en direkte deltagelse i de politiske beslutninger og har al mulig grund til at engagere sig, diskutere på arbejdspladser, i hjemmene, i nærmiljøet i øvrigt, frem for blot passivt at skulle affinde sig med, at politikerne tiltager sig hele beslutningsretten.

Det kan i flere lande påvises, at oplysningskampagner forud for folkeafstemninger virker men som en politisk debat- og læreproces. Det, der i lande som Danmark er et >internt anliggende< for politikere og embedsmænd, bliver i andre lange med folkeafstemningsinstitution til reelle debatemner, hvor sagernes indhold, argumenter og konsekvenser bringes frem i åben diskussion i medier, vedinformationsmøder og på andre. Traditionen i Schweiz dokumenterer, at vælgerne træffer velgennemtænkte valg, og mulighederne for korridorpolitik pression og manipulation begrænses.

 

Regelsanering

Den offentlige sektor er i dag hærget af en lang række kommissioner, udvalg, råd, direktorater, styrelser m.v. Disse er i antal så mange, at det er fuldstændig umuligt for den enkelte borger at få rede på, hvor man skal henvende sig for f.eks. at få løst et problem.

Det Sorte Register har derfor iværksat et omfattende regelsaneringsarbejde for at få ryddet op i disse ting. Der er tale om et betydeligt arbejde, hvor det ikke kun drejer sig om at få kortlagt omfanget af disse styrelser m.v.

Det drejer sig om at få set disse efter i sømmene og at få foretaget de nødvendige rationaliseringer, sammenlægninger og nedlæggelse til gavn for borgerne.

Fælleskommunalt samarbejde

Allerede i dag arbejder kommunerne sammen om en lang række opgaver, hvilken Det Sorte Register synes er en udmærket idé. Der kan være opgaver, der er så store, at en enkelt kommune ikke kan magte den, og så vil det være naturligt, hvis flere går sammen, et samarbejde kan også finde sted, hvor dette simpelthen er hensigtsmæssigt.

Eksempler på opgaver, kommuner allerede er gået sammen om er:

* Offentligt trafik

* Affaldsbehandling

* Levnedsmiddelkontrol

* Varmeforsyning

Forskellige vilkår

I det kommunalpolitiske arbejde er vilkårene meget forskellige, idet ikke to kommuner er ens. Derfor vil vilkårene for de folkevalgte også være meget uens.

Som følge heraf har det på disse sider været umuligt af pladsmæssige årsager at beskæftige sig med mere specifikke forhold, hvorfor politikken er holdt på det overordnede plan.

Overalt vil der dog være et par ting, som er gode som rettesnor:

1.   1. Vær altid opmærksom på, at det er borgernes penge, der forvaltes.

2.   2. Brug den sunde fornuft.

3.   3. Gør ikke tingene vanskeligere, end de er.

 

Registeret

Kommer Det Sorte Register i besiddelse af informationer om at man som offentlig ansat, advokat, psykolog, eller lignende vælger at overtræder loven i offentlig tjeneste vil man omgående og uden varsel blive registreret i vores registerdatabase.

En registrering er en registrering for livstid og vil derved aldrig blive slettet, blokeret eller lignende.

Vaelgererklaeringer

Det Sorte Register vil gerne stille op til folketinget og i den anledning har vi brug for godt 20.200 vaelgererklaeringer.