Maerkesager

Vores vigtige mærkesager ligger naturligvis indenfor social- og arbejdsmarkedetsområdet.

Politikere

Kend dine lokale politikere.  Så du kan træffe det rigtige valg når du skal ned og sætte dit X til valget.

Valg

Det Sorte Register stiller op til kommunal- og regionsvalget i Haderslev Kommune & Region Syddanmark under bogstav Y.

Politikere

 

Det Sorte Register har nogen regler/betingelser som til enhver tid er gældende og som ikke kan fraviges på nogen måder.

* 1. Generelt
* 2. For brugeren / Borgeren
* 3. For den registrede
* 4. For pressen
* 5. Ophavsret
* 6. Fakturering
* 7. Facebook
* 8. Optagelse af telefonsamtaler
* 9. Øvrige

Nedenstående regler/betingelser er gældende mellem brugeren / borgeren / besøgende og Det Sorte Register, US-20005 Washington, USA, E-mail: mailboks@DetSorteRegister.info - Web: www.DetSorteRegister.info

1. Generelt.

§ 1. Det Sorte Register er et amerikansk selskab der drives fra sin amerikanske server i Washington DC USA. E-mail: US@DetSorteRegister.info, - Web: www.DetSorteRegister.info

§ 2. Det Sorte Register har ingen kontor men drives fra amerikansk server.

 

§ 3. Det Sorte Register drives af en ledelse efter amerikansk lovgivning.

 

§ 4. Det Sorte Register offentliggøre de oplysninger som selskabet modtager via. mail
hvis selskabets samlede ledelse træffer beslutning om at oplysningerne skal offentliggøres på selskabets hjemmeside.

 

§ 5. Det Sorte Register er ikke forpligtet til at undersøge om de modtagende oplysninger er korrekte.

 

§ 6. Det Sorte Register har tavshedspligt og udleverer ingen omlysninger til 3. part uden forudgående skriftlig aftale.

 

§ 7. Det er altid ledelsen og kun ledelsen der kan træffe beslutninger på vegne af selskabet. Den enkelte medarbejder eller lignende kan ikke træffe nogen beslutninger på vegne af selskabet.

§ 8. Det Sorte Register giver ingen oplysninger videre uden forudgående skriftlig aftale eller uden forvisning af dommerkendelse.

 

§ 9. Det Sorte Register accepter kun en dommerkendelse fra Retten i Washington, USA og kendelsen skal fremsendes til data@DetSorteRegister.info
Idet at selskabet ikke har et kontor men drives via. server i USA hvorved Selskabet har værneting i Washington DC, USA.
 jf. § 2.

 

§ 10. En dommerkendelse vil kun blive efterkommet hvis borgeren/brugeren ikke har navne- og adressebeskyttelse på folkeregisteret.
"En navne- og adressebeskyttelse fås ved henvendelse til folkeregisteret i din kommune.
Kommunen må ikke nægte dig en navne- og adressebeskyttelse. Denne mulighed er GRATIS"

 

§ 11. Det Sorte Register kan på ingen måde drages til ansvar for de registrede oplysninger ligesom selskabet aldrig kan drages til ansvar økonomisk af nogen art.

 

2. For brugeren.

 

§ 12.Den bruger/borger der kontakter Det Sorte Register er forpligtet til at sikre sig at de oplysninger der sendes til Det Sorte Register er korrekte.

 

§ 13. Den brugere/borger der kontakter Det Sorte Register er forpligtet til at fremsende dokumentation på sin påstand inden 7 dage efter at Det Sorte Register har anmodet om dette.

 

§ 14. Den bruger/borger der kontakter Det Sorte Register er forpligtet til at sikre sig at alle de oplysninger der sendes til selskabet overholder loven.

 

§ 15. Den bruger/borger der kontakter Det Sorte Register har selv ansvaret hvis den der er registreret rejser sag, erstatningskrav eller lignende.
Det Sorte Register kan ikke drages til ansvar på nogen måder.

 

§ 16. Når du bliver registreret på Det Sorte Register vil du blive registreret med navn, arbejdsplads, arbejdsadresse, evt. privatadresse. arbejdstelefon, evt. privattelefon, oplysning om hvorfor du er blevet registreret samt evt. billede, facebook adresse. familiemedlemmer m.v.

 

§ 17. Når du er registreret på Det Sorte Register vil registreringen blive opdateret hvis Det Sorte Register opdater at der er sket ændringer i de registrede oplysninger.

 

§ 18. Er du uenig omkring en registrering så kan du klage til selskabets klageansvarlige Jane Andersen via. mail. klager@DetSorteRegister.info Klager der tilsendes på andre båder vil ikke blive behandlet.

 

§ 19. Er du uenig med den afgørelse som selskabets klageansvarlige træffer kan afgørelsen indbringes for selskabets værneting som er Retten i Washington DC, USA

 

§ 20. Det Sorte Register accepter kun kendelser fra de domstole der er nævnt i § 19. Kendelser fra øvrige domstole vil ikke blive imødekommet.

 

§ 21. En registrering på Det Sorte Register kan aldrig slettes og derved er man registreret for livstid med mindre at man får medhold i sin klage jf. § 18 og § 19.

 

§ 22. En klage jf. § 18 skal være færdigbehandlet indenfor 6 uger efter at klagen er modtaget selskabet.

 

§ 23. Hvis du sender en klage til selskabets klageansvarlige jf. § 18 er du forpligtet til at svare på de spørgsmål som selskabets klageansvarlige måtte have.

 

§ 24. Selskabets klageansvarlige har ret til at sætte en tidsfrist på svarskrivelser så tidsfristen jf. § 22 kan overholdes.

 

4. For pressen.

 

§ 25. Pressen kan altid få en udtalelse fra selskabets presseansvarlige.

 

§ 26. Selskabet vil gerne være pressen behjælpelig med at få forbindelse med den bruger/borger hvis brugeren/borgeren selv ønsker det.

 

§ 27. Pressen må ikke offentliggøre oplysninger om de registrede på selskabets hjemmesiden uden forudgående aftale med selskabets pressetjeneste

 

§ 28. Når pressen får en udtalelse fra selskabets pressetjeneste til radio eller tv må der ikke klippes noget fra i udtalelsen.

 

§ 29. Pressen er forpligtet til at overholde selskabets regler. overtrædelse kan medføre at det enkelte medie/journalist bliver udelukket for at få kommentar fra selskabets pressetjeneste fremover.

 

5. Ophavsret.

§ 30. Det Sorte Register hører under amerikansk lovgivning og derfor er alt hvad der offentliggøres på Det Sorte Register ophavsretslig
beskyttet jf. amerikansk lovgivning og det er derfor ulovligt at kopiere tekst, logo, billeder, dokumenter, artikler eller foretage skærmprint
af hele eller dele af Det Sorte Register ligesom der ikke må foretages udskrivning af nogen art.

 

§ 31. Hvis du ønsker at gøre brug af noget fra Det Sorte Register på din egen hjemmeside eller i andre sammenhæng skal du først indhente tilladelse
fra Det Sorte Register. I de fleste tilfælde giver Det Sorte Register gerne tilladelse til at man bruger oplysninger der er offentliggjort på selskabets hjemmeside så de kan bruges på seriøse hjemmesider eller lignende.

 

§ 32. Det Sorte Register har altid ret til at sige nej til en henvendelse om at andre vil gøre brug af selskabets oplysninger og et nej skal respekteres.

 

§ 33. Hvis du ikke har fået tilladelse fra Det Sorte Register må du ikke gøre brug af selskabets oplysninger jf.  loven.

 

§ 34. Vælger du at gøre brug af selskabets oplysninger uden tilladelse er der tale om overtrædelse af ophavsretten

 

6. Fakturering.

§ 35. Vælger du at overtræde selskabets regler har selskabet ret til at fakturere dig for uretmæssigt at have gjort brug af oplysninger der er beskyttet af amerikansk ophavsret jf. § 30.

 

§ 36. I en krænkelsessituration vil selskabet kræve kr. 10.000,- pr oplysning/sætning
der er blevet brugt uden tilladelse. øvrige krænkelse faktureres kr. 15.000,-

 

§ 37. Selskabet kan max fakturere kr. 250.000,- i en krænkelsessituration
Det gælder uanset om krænkelsen er sket på en privat eller en officiel hjemmeside eller i øvrigt for almenheden eller lignende.

 

§ 38. Hvis du ikke betaler vil Det Sorte Register tvangsinddrive sit tilgodehavende efter lovens regler.

 

§ 39. Omkostninger for at inddrive selskabets tilgodehavende vil altid blive tillagt gælden til selskabet.

 

7. Facebook

§ 40. Alle der benytter Det Sorte Registers facebook er forpligtet til at føre en ordentlig tone hele vejen igennem

§ 41. Vi tolerer ikke at brugere af vores facebook sviner hinanden til og sådanne svinerier vil omgående og uden varsel blive slettet.

§ 42. Vi accepter ikke at man oplyser navne på børn (personer under 18 år) på vores facebook. Sådanne oplysninger vil omgående blive slettet og personen vil blive blokeret.

 

8. Optagelse af telefonsamtaler

§ 43. Hvis man ringer til Det Sorte Register vil alle telefonsamtaler blive optaget.

§ 44. Når det Sorte Register ringer ud bliver alle telefonsamtaler optaget.

§ 45. Alle optagede telefonsamtaler bliver gemt i 5 år.

§ 46. Det Sorte Register videregiver ikke optagede telefonsamtaler.

 

9. Øvrige.

 

§ 47. Det Sorte Register kan til enhver til ændre eller redigere overnævnte betingelser m.v. d. 1. januar og d. 1. juni hvis det er varslet mindst 30 dage inden ændringerne træder i kraft

 

§ 48. Det Sorte Register skal sende sine varsler ud om § 47. via selskabets hjemmeside og facebook.

 

§ 49 Intet kan tilsidesætte overnævnte regler med mindre andet er skriftligt aftalt med Det Sorte Register.

Registeret

Kommer Det Sorte Register i besiddelse af informationer om at man som offentlig ansat, advokat, psykolog, eller lignende vælger at overtræder loven i offentlig tjeneste vil man omgående og uden varsel blive registreret i vores registerdatabase.

En registrering er en registrering for livstid og vil derved aldrig blive slettet, blokeret eller lignende.

Blog

Hver eneste dag sker der noget rundt om i landet som under ingen omstændigheder bør ske. Ikke alt bør kommenteres eller nævnes. Men det vi mener bør kommenteres eller at vi som politikere bør have en holdning til vil vi ligge ud på vores blog.